Privacyverklaring Jouw Huis op Orde

Jouw Huis op Orde neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Kort samengevat: Jouw Huis op Orde verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn
verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

Wie ben ik?

Jouw Huis op Orde is een eenmanszaak en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 68386370.

Trudy Scheurleer is de eigenaar en woont aan de Aak 11 (2377 CL) te Oude Wetering. Ik ben
te bereiken via info@jouwhuisoporde.nl of www.jouwhuisoporde.nl. Ik ben verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerk ik, waarom en hoe lang bewaar ik deze?

Wanneer iemand een contactformulier invult:

• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• IP-adres
• Locatiegegevens, zoals vanaf welk apparaat een bezoeker mijn website benadert

Deze gegevens gebruik ik om contact op te nemen voor het bespreken van vragen over mijn
dienstverlening of om een afspraak te maken. Het IP-adres en de locatiegegevens gebruik ik om te
analyseren waar mijn bezoekers vandaan komen en welke pagina’s op de websites zij interessant
vinden. Ik bewaar deze gegevens zeven jaar na het invullen van het contactformulier of het beëindigen
van mijn diensten aan jou. Ik verstrek deze gegevens niet aan derden.

Wanneer iemand zichzelf opgeeft voor individuele coaching:

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer(s)
• E-mailadres
• Bedrijfsnaam
• Overige gegevens die iemand zelf aan mij verstrekt. Hieronder vallen de burgerlijke staat,
de geboortedatum, het Burgerservicenummer (BSN) of gegevens m.b.t. de gezondheid.

Ik verzamel deze gegevens in een persoonlijk intakegesprek; dit kan telefonisch plaatsvinden of bij jou
thuis. Ik gebruik deze gegevens om jou zo goed mogelijk te begeleiding en van jou een tevreden klant
te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik gebruik deze gegevens om je te kunnen
bellen of e-mailen en om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren en diensten bij jou af te leveren. Ik
bewaar deze gegevens zeven jaar na het beëindigen van mijn diensten aan jou. Ik verstrek deze
gegevens niet aan derden, tenzij jij daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft, bijvoorbeeld omdat dit
nodig is voor rapportage aan derden.

Ik maak gebruik van een portfolio en socialmedia-kanalen om eerder werk aan (potentiële) klanten te
laten zien. Ik verwerk hierin voor- en na foto’s van de ruimte of mijn geleverde diensten. Ik heb
hiervoor (voorafgaand aan het maken van de foto’s) expliciet toestemming gevraagd en gekregen. Ik
bewaar deze foto’s onbeperkt in mijn archief, totdat ik een verzoek tot verwijdering van jou ontvang.

Voor de financiële administratie en facturatie verwerk ik gegevens en ik gebruik deze voor het
afhandelen van jouw betaling. Daarnaast verwerk ik deze gegevens omdat ik hier wettelijk toe
verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte. De Belastingdienst eist dat
ik deze zeven jaar bewaar. Binnen één jaar na het verlopen van deze verplichting verwijder ik deze
gegevens.

Hoe beveilig ik jouw persoonsgegevens?

Ik neem de bescherming van gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je
de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of heb je aanwijzingen van misbruik, neem
dan direct contact op met mij via info@jouwhuisoporde.nl.
Wie ontvangen jouw persoonsgegevens?

Ik verstrek deze gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De gegevens kunnen voor de
uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers. Ik heb met deze verwerkers
verwerkingsovereenkomsten afgesloten om jouw privacy optimaal te waarborgen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Ik gebruik alleen functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie
is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op computer,
tablet of smartphone. Daarmee kan ik zien welke pagina’s mijn bezoekers interessant vinden. Ik
gebruik ook enkele cookies om de technische werking van de website te optimaliseren en het
gebruiksgemak te verbeteren. Ik gebruik geen cookies voor marketing- of advertentie doeleinden.

Welke rechten heb jij met betrekking tot jouw persoonsgegevens?

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en je hebt het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om jouw
persoonsgegevens, waarover ik beschik, in een computerbestand naar jou op te sturen.

Je kan een dergelijk verzoek sturen naar: info@jouwhuisoporde.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik een kopie van jouw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, de strook met
nummers onderaan het paspoort, paspoort- of idnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit
ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.
Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, reageer ik ook binnen vier weken, met reden van
afwijzing.

Tot slot

Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik jouw gegevens gebruik of als je de indruk
hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact via info@jouwhuisoporde.nl.

Komen wij er samen niet uit, dan wil ik je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.